(CTO)- UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21-11-2017.

Theo đó, quyết định này điều chỉnh bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26-12-2014 của UBND TP Cần Thơ (kèm theo Phụ lục điều chỉnh bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019)).

UBND thành phố cũng yêu cầu Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nguồn: ANH KHOA(baocantho.com.vn)